آخرین ارسال ها

اینستاگرام

مارا دنبال کنید

نوشته‌های تازه

علی معیری

موفقیت تصادفی نیست. این کار سخت ، پشتکار ، یادگیری ، مطالعه ، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کارهایی است که انجام می دهید یا یادگیری برای انجام دادن است. پشتکار ، یادگیری ، مطالعه ، فداکاری و بیشتر از همه ، عشق به کاری که انجام می دهید

علی معیری

شرکت کننده در چالش