آخرین ارسال ها

اینستاگرام

مارا دنبال کنید

نوشته‌های تازه

داروسازی

يكي از بخشهای پيشران در فعالیتهای نوآورانه زیست فناوری پزشكي، صنعت داروسازي است . در صنايع بهداشت و سالمت براي کاربردهاي در حال حاضر، استفاده از ميکروارگانيسمهای نوترکیب پيشگيري، تشخيص و درمان، وسعت يافته چنانکه صنعت دارو را در زمره سودآورترين صنايع جهان، ً نزدیک به مؤسسات بانکی و سرمایه های و البته پس بالاتر از صنایع خودرو، نفت و گاز، رسانه ها و تقریبا از صنایع تسلیحاتی و تجارت مواد مخدر که آمار رسمی برای آن ارائه نمیشود قرار داده است.